FEATUREDLatestŻycie w Turcji

Służba wojskowa w Turcji a podwójne obywatelstwo

Służba wojskowa w Turcji a podwójne obywatelstwo – poruszamy tu temat służby wojskowej dla obywateli polskich posiadających także drugie obywatelstwo, w tym przypadku obywatelstwo tureckie.

Czy osoby, które odbyły służbę wojskową w swoim kraju, są zwolnione z jej wykonywania w Turcji?

Czy można odłożyć służbę wojskową w Turcji? Jak można trwale zwolnić się z obowiązku służby wojskowej w Turcji?

Służba wojskowa w Turcji (odroczenie – zwolnienie ze służby wojskowej)

Ile kosztuje zwolnienie ze służby w armii tureckiej?

Wraz z nabyciem obywatelstwa tureckiego przez niektórych obywateli polskich, wielu z nich próbuje poznać prawa i obowiązki obywateli tureckich.

 SŁUŻBA WOJSKOWA W TURCJI

  • Wiek służby wojskowej w Turcji
  • Osoby zwolnione ze służby wojskowej w Turcji
  • Czy można odłożyć służbę wojskową w Turcji?
  • Płatna turecka służba wojskowa 2022
  • Kto może zapłacić podatek od zwolnienia od służby wojskowej?
  • Jaka jest wartość podatku od zwolnienia od służby wojskowej?
  • Jak i gdzie jest płacony podatek od zwolnienia z obowiązku służby wojskowej?

Artykuł 2 ustawy nr 1111 o służbie wojskowej stanowi:

„Cudzoziemcy i uchodźcy posiadający obywatelstwo tureckie, którzy nie podlegają przepisom dotyczącym wysiedleńców, są klasyfikowani według wieku, w którym uzyskali obywatelstwo; muszą pełnić służbę wojskową tak samo jak żołnierze tureccy, podoficerowie i rówieśnicy.”

Wiek służby wojskowej w Turcji

Zgodnie z prawem cudzoziemcy posiadający obywatelstwo tureckie są zwolnieni ze służby wojskowej w Turcji, jeśli pierwsza partia osób w ich wieku została zdemobilizowana, ale jeśli nie są w wieku do tej pierwszej grupy, muszą odbyć służbę wojskową niezależnie od stanu odbycia służby wojskowej w państwach, z których pochodzą.

Zgodnie z ustawą opublikowaną w Dzienniku Ustaw 22 lutego 2014 r., granica wieku do pełnienia służby wojskowej w Turcji wynosi 21 lat. 21-letni mężczyźni są powoływani do służby wojskowej na początku lutego każdego roku. W związku z tym wszystkie osoby, które nabywają obywatelstwo tureckie w wieku 22 lat lub powyżej, są zwolnione ze służby wojskowej. Każdy, kto uzyskuje obywatelstwo tureckie po ukończeniu 22 lat poprzez małżeństwo, jest zwolniony ze służby wojskowej.

Ci, którzy uzyskają obywatelstwo, jako „migranci”, data ich wjazdu do Turcji zostanie ponownie rozpatrzona, jeśli miała miejsce przed 22 rokiem życia, będą zobowiązani do odbycia służby wojskowej. Na przykład, jeśli imigrant wjeżdża na terytorium Turcji w wieku 20 lat i staje się obywatelem tureckim w wieku 30 lat, jest zobowiązany do odbycia służby wojskowej ze względu na wjazd do Turcji przed ukończeniem 22 lat.

Osoby zwolnione ze służby wojskowej w Turcji

Osoba, która pełniła służbę w swoim kraju jest zwolniona ze służby wojskowej w Turcji pod warunkiem, że jest wyłącznie obywatelem jednej z republik tureckich: Azerbejdżan, Cypr Południowy, Turkmenistan, Kazachstan, Uzbekistan, Autonomiczna Republika Kirgistanu, Tatarstan, Tatar Krymski, Region Autonomiczny Sinciang-Uygur, Republika Baszkirii, jeśli jest pochodzenia tureckiego i mieszka w Bułgarii lub zachodniej Tracji.

Czy można odłożyć służbę wojskową w Turcji?

Służbę wojskową można odroczyć w następujących przypadkach:

• Osoby, które do czasu wyleczenia cierpią na choroby nieprzewlekłe.

• Osoby, które chcą odroczyć służbę wojskową z powodu choroby nieprzewlekłej, muszą złożyć zaświadczenie lekarskie, a po jego wygaśnięciu należy złożyć nowe zawiadomienie.

• Jeżeli choroba utrzymuje się, a osoba odroczyła służbę na okres trzech lat z powodu tej choroby, może zostać zwolniona ze służby wojskowej.

• Więźniowie do czasu zwolnienia z więzienia.

• Uczniowie szkół średnich mogą skorzystać z odroczenia służby wojskowej, chyba że ukończyli 22 lata, uczniowie szkół zawodowych mogą skorzystać z odroczenia, chyba że ukończyli 25 lat, natomiast studenci wyższych uczelni, instytutów i szkół wyższych do ukończenia studiów, w wieku poniżej 28 lat.

• Osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów przez ponad cztery lata, mogą odroczyć służbę wojskową do końca 35 lat, jeśli studiują za granicą, pod warunkiem, że wykształcenie jest uznawane przez właściwe instytucje tureckie.

• Osoby o talentach, zdolnościach technicznych lub naukowych lub prowadzące badania naukowe w trakcie procesu edukacyjnego mogą odroczyć służbę do końca 35 lat.

Płatna turecka służba wojskowa 2022

Zwolnienie: Jest to termin używany do skrócenia okresu służby wojskowej w zamian za zapłatę pewnej sumy pieniędzy.

Ustawa o zwolnieniu z podatku od służby wojskowej obowiązuje od czasów osmańskich i jest uzależniona od obecności wystarczającej armii, aby zażądać większej liczby żołnierzy.

Kto może zapłacić podatek od zwolnienia od służby wojskowej?

• Męscy obywatele tureccy, którzy ukończyli 18 lat i mieszkają na terytorium Turcji, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi wydanymi w określonych okresach.

• Męscy obywatele tureccy, którzy ukończyli 18 lat i przebywali poza Turcją od co najmniej 3 lat.

Jaka jest wartość podatku od zwolnienia od służby wojskowej?

Kwota do zapłaty za zwolnienie, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. została określona na 80 064,72 lir tureckich. Kwota ta co roku może się zmieniać, a decyzję podejmuje Ministerstwo Obrony, które publikuje dziennik urzędowy.

Uwaga: Obywatel turecki mieszkający za granicą musi zapłacić kwotę zwolnienia z podatku w euro za pomocą depozytu bankowego wskazanego przez Konsulat Republiki Tureckiej w kraju, w którym mieszka.

Jak i gdzie jest płacony podatek od zwolnienia z obowiązku służby wojskowej?

W przypadku mieszkańców terytorium Turcji wniosek należy złożyć w centrum rekrutacyjnym. W przypadku obywateli zamieszkałych poza terytorium Turcji wniosek składa się w Konsulacie/Ambasadzie Republiki Tureckiej w kraju zamieszkania.

Żądanie to jest składane osobiście przez osobę zainteresowaną i nie może być złożone przez inną osobę przez pełnomocnika i nie może być przesłane pocztą.

Polsko-tureccy mężczyźni urodzeni po 1979 r. mają obowiązek odbycia służby wojskowej w Turcji, ponieważ władze tureckie nie uznają żadnej równorzędności między służbą wojskową Turcji a Siłami Zbrojnymi RP.

Jeśli nie chcą tego, mogą zdecydować się na skrócenie służby wojskowej, w zamian za zapłatę władzom tureckim podatku w wysokości 5112 euro.

Aby skorzystać z tego systemu, obywatele polsko-tureccy przebywający w Polsce muszą skontaktować się z ambasadą turecką w Polsce, uzasadnić swój pobyt na terenie Polski oraz fakt, że tam studiują lub są tam zatrudnieni.