Wnioski o dofinansowanie na rok 2021

UWAGA! PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONE DO 4 PAŹDZIERNIKA 2020

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” zaprasza organizacje polonijne i polskie za granicą do składania wniosków o dofinansowanie na 2021 rok

OBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE NA ROK 2021

◾️ KULTURA – WSPARCIE ORGANIZACJI

– wsparcie organizacji działających w obszarze kultury: zespołów ludowych, teatrów, chórów itp. (np. zakup sprzętu, strojów ludowych, wynajem sali na próby itp.)

◾️ KULTURA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

– organizacja wydarzeń (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

◾️ EDUKACJA – WSPARCIE ORGANIZACJI

– wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

◾️ EDUKACJA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

– wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.)

◾️ AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – WSPARCIE ORGANIZACJI

Domy Polskie, organizacje polonijne, polonijne kluby sportowe oraz polonijne organizacje młodzieżowe, hufce i drużyny harcerskie, organizacje naukowe, medyczne, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, także opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.).

◾️ AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

organizacja wydarzeń patriotycznych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

◾️ OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

◾️ MEDIA – WSPARCIE ORGANIZACJI

czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

◾️ MEDIA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

-organizacja wydarzeń realizowanych przez media polonijne – wydawców czasopism, portali internetowych, radia, telewizji

◾️ PUBLIKACJE książki, albumy itp.

◾️ POMOC CHARYTATYWNA

zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

◾️ INWESTYCJE

budowa i remont

WIĘCEJ INFORMACJI W PORTALU STOWARZYSZENIA “WSPÓLNOTA POLSKA” – http://wspolnotapolska.org.pl/stowarzyszenie/pomoc/index.php

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY: wnioski@wspolnotapolska.org.pl

Wnioski o dofinansowanie na rok 2021

Wnioski o dofinansowanie na rok 2021

Źródło: Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” – Wnioski o dofinansowanie na rok 2021