FEATUREDLatestWydarzenia

Ustawa między Polską a Turcją – pełny tekst

1 czerwca 2021 roku wchodzi w życie Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie 17 października 2017 r. oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania tej Umowy.

Umowa tworzy podstawy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Polsce i w Turcji, ułatwiając nabywanie prawa do takich świadczeń jak: zasiłki chorobowe i macierzyńskie, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, emerytury, zasiłki pogrzebowe.

UMOWA między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 17 października 2017 r. Pełny tekst ustawy – KLIKNIJ TUTAJ

ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 11 maja 2021 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, wynikających z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym – powiązana ustawa – KLIKNIJ TUTAJ

Obwieszczenie rządowe – KLIKNIJ TUTAJ